Algemene Voorwaarden - webshop

 

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

 

Naam: Marleen Serné Photography
Adres: Park Glorieux 11, 5261 RZ Vught

E-mail: marleen@marleenserne.nl

Website: www.marleenserne.nl
KvK-nummer: 66092949

Btw-nummer: NL002316661B80

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Marleen Serné Photography en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Marleen Serné Photography en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op www.marleenserne.nl.

 3. Situaties en omstandigheden die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Marleen Serné Photography gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Marleen Serné Photography niet.

 3. Het op de website vermelde aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  o voor de verkoop relevante productspecificaties (bijvoorbeeld maten, kleuren, soort materialen)
  o prijs inclusief belastingen toegevoegde waarde.
  o eventuele kosten van verzending of bezorging
  o wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst

 

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Marleen Serné Photography onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Marleen Serné Photography is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Marleen Serné Photography passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. Marleen Serné Photography kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. Iedere overeenkomst van VH wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

 

Artikel 5 - Herroepingsrecht

1. Marleen Serné Photography sluit het herroepingsrecht van de consument uit voor producten. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden bevatten. Onze producten worden op aanvraag speciaal voor u geproduceerd en kunnen daarom niet worden geretourneerd.

 

 

Artikel 6 - De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzend- en /of bezorgkosten.

 2. De prijzen van producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 3. Vaste prijzen gelden niet voor producten die door Marleen Serné Photography op maat voor consumenten worden geproduceerd, ook al is het maatwerkproduct vergelijkbaar met een standaardproduct op de website. Voor de betreffende maatwerkproducten en/of -diensten is op de website vermeld dat de daar vermelde bedragen richtprijzen zijn.

 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en/of zetfouten aanvaardt Marleen Serné Photography geen aansprakelijkheid. Bij druk- en/of zetfouten is Marleen Serné Photography niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

 

Artikel 7 - Nakoming overeenkomst en garantie

 1. Marleen Serné Photography staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. De in lid 1 vermelde bepaling komt te vervallen indien consument het product voor andere doeleinden heeft gebruikt dan bedoeld en/of dan redelijkerwijs mag worden verwacht.

 3. Een door Marleen Serné Photography verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Marleen Serné Photography te worden gemeld. Eventuele terugzending van producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 5. De garantiebepalingen komen te vervallen, indien:
  • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

 

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. Marleen Serné Photography zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Marleen Serné Photography kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 1 van dit artikel is vermeld, zal Marleen Serné Photography geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van de betaling uitvoeren, indien een product vanuit voorraad geleverd wordt.

 4. Per post verzonden bestellingen worden verzonden als pakketpost en voorzien van een track-&-trace-code.

 5. Indien gewenst kan de consument het bestelde product afhalen op het vestigingsadres of kantoor van Marleen Serné Photography.

 6. Over de levering van op maat geproduceerde producten maakt Marleen Serné Photography in overleg met de consument nadere afspraken, waaronder verstaan lever- of afhaalmoment en hoogte van de eventuele bezorgkosten.

 7. Indien de bezorging vertraging ondervindt, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 10 dagen nadat hij de betaling heeft gedaan bericht. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

 8. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 

 

Artikel 9 - Betaling

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Marleen Serné Photography te melden.

 2. Marleen Serné Photography is niet verplicht om een ​​vergoeding voor eventuele opmerkingen te betalen.

 

Artikel 10 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na levering van producten en/of diensten volledig en duidelijk omschreven schriftelijk door consument worden ingediend bij Marleen Serné Photography, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. In geval van schade, bijvoorbeeld veroorzaakt door transport, dient de consument de klacht te voorzien van relevante foto’s.

 2. Bij Marleen Serné Photography  ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Marleen Serné Photography binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een reactie kan verwachten.

 3. Een klacht schort de verplichtingen van Marleen Serné Photography niet op, tenzij Marleen Serné Photography dat middels een schriftelijk reactie op de klacht te kennen geeft.

 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Marleen Serné Photography, zal Marleen Serné Photography onverwijld en in overleg met consument maatregelen nemen om de geleverde producten kosteloos te vervangen of te repareren, dan wel een andere voor de consument bevredigende oplossing te vinden.

 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling, zoals vermeld in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 11 – Geschillen

 1. Consument en Marleen Serné Photography zullen in alle gevallen eerst onderling trachten geschillen op te lossen en zich pas in laatste instantie tot de rechter wenden.

 2. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 

 

Artikel 12 - Privacy en gegevensbeheer
1. Marleen Serné Photography respecteert de privacy van haar websitebezoekers en draagt in algemene zin zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.
2. Door het aangaan van een overeenkomst met Marleen Serné Photography stelt de consument persoonlijke informatie en gegevens ter beschikking. Marleen Serné Photography neemt deze informatie en gegevens op in haar klantenbestand.
3. Marleen Serné Photography houdt zich daarbij aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, gebruikt de gegevens van de consument uitsluitend voor het doel waarvoor deze ze heeft verstrekt en verstrekt de gegevens van de consument in geen geval vrijwillig aan derde partijen.

 


Artikel 13 - Auteursrecht
1. De naam, opmaak, foto’s, afbeeldingen en teksten op de website en in alle andere uitingen zijn exclusief eigendom van Marleen Serné Photography en mogen niet zonder voorafgaande toestemming door derde partijen gekopieerd of anderszins overgenomen worden en/of voor andere doeleinden gebruikt worden dan waarvoor Marleen Serné Photography schriftelijk toestemming heeft verleend.

 


Artikel 14 - Overige bepalingen
1. Marleen Serné Photography heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website te veranderen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig deze algemene voorwaarden te controleren op wijzigingen.

2. Marleen Serné Photography is niet aansprakelijk indien en voor zover overeenkomsten niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
3. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid, die in redelijkheid niet tot het risico van Marleen Serné Photography behoort te komen. Voorbeelden van overmacht zijn vertraging of wanprestatie van bezorgers, internet-, e-mail of elektriciteitsstoringen, vervoersproblemen of -vertragingen, werkstakingen, overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden.

4, Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie in de service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend) .